مقالات بر حسب مجله

 • كنترل ميكروبي تعدادي از داروهاي گياهي ساخت داخل كشور
  رحيم بحري نجفي، عليرضا قنادي، عفت رحيمي پور
 • مقايسه بين اثرات انسولينوتروپيك ميلرينون و آمرينون، مهار كننده هاي انتخابي PDE3، در شرايط برون تني و درون تني
  سيد محمدرضا پريزاده، رضا شفيعي نيك، مهين زهرايي
 • بررسي اثر پايين آورندگي قند خون فراكسيون هاي برگ درخت شاه توت در موش كوچك
  محمد رمضاني، حسين حسين زاده، محمد رحيمي زاده، يدالله سهرابي
 • بررسي آلودگي هاي قارچي آب استخرهاي عمومي شهر اصفهان
  شهلا شادزي، حسين پورمقدس، مصطفي چادگاني پور، افشين زارع
 • حدود طبيعي ابعاد آناتوميك سر و صورت نوزادان پسر به روش سفالومتري در گروه هاي قومي فارس بومي و تركمن در شهرستان گرگان
  محمدجعفر گلعلي پور، رضا ماستري فراهاني، كامران حيدري، مهرداد جهانشاهي، عليرضا محرري، محمدعلي وكيلي
 • بررسي عملكرد سلول هاي بيگانه خوار خون محيطي در بيماران مبتلا به سل ريوي
  طاهره موسوي، محمدحسين آرش اسدي راد، آزاده توفيقي، ناهيد اسدي
 • معرفي ان-متيل نيكوتين آميد به عنوان يك شاخص جديد اندازه گيري كار كليه
  كيومرث ناصري مقدم، پيتر ديلي ياتس