مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 1، شماره 4

 1. ارزيابي نقش معلمان در ارائه خدمات سلامت روان
  محمدحسين كاوه، داود شجاعي زاده، داود شاه محمدي، حسن افتخار اردبيلي، عباس رحيمي، جعفر بوالهري
 2. بررسي ميزان هاي بروز عوارض ريوي و خطر نسبي عوامل موثر بر آن در مصدومين شيميايي گاز خردل جنگ تحميلي عراق عليه ايران
  علي اكبر كريمي زارچي، كوروش هلاكويي نائيني
 3. عوامل موثر بر قطع استفاده از IUD در زنان استفاده كننده در مناطق روستايي شهرستان اروميه، 1380
  فريبا يوسفي مجد، حسن افتخار اردبيلي، فيض الله اكبري حقيقي، حجت زراعتي
 4. بررسي كيفيت آب هاي زيرزميني منطقه لنجانات اصفهان
  حسين پورمقدس
 5. ارزشيابي تماس حرفه اي با آزبست در يك صنعت توليد لنت ترمز خودرو
  حسين كاكويي، محمود صامتي
 6. كاربرد روش هاي بيوشيميايي و بيواسي در تشخيص مقاومت به حشره كش هاي ارگانوفسفره و كاربامات در سوسري آلماني
  ماندان ابوالحسني، منصوره شايقي، حسين لدني
 7. بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت توكسوپلاسما در ساكنين شهر مشكين شهر، استان اردبيل
  محمدصادق سلطان محمدزاده، حسين كشاورز، مهدي محبعلي، كوروش هلاكويي نائيني، شهنام عرشي
 8. مروري بر بيماري سندرم حاد تنفسي (SARS)
  مسعود مرداني، مريم كشتكار جهرمي، بابك حقيقت