مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 3، شماره 13

 1. گزارش 6 مورد بيماري فيستول ناي-مري در نوزادان بيمارستان طالقاني اراك از تاريخ 79/1/1 لغايت 79/4/31
  محمود اميني
 2. بررسي ميزان رضايت بيماران بستري در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اراك از خدمات ارايه شده در بيمارستان
  اكرم بياتي
 3. بررسي ميزان شيوع بيماري مولوسكوم كنتاژيوزوم در كودكان مهدهاي شهر اراك در زمستان سال 1377
  ذبيح اله شاهمرادي، محمد رفيعي، مليحه نيكرو
 4. معرفي يك بيمار با تب فاميلي مديترانه اي
  معصومه صوفيان
 5. گزارش يك مورد لوپوس جلدي
  افسانه طلايي
 6. بررسي ميزان شيوع عيوب انكساري در مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان اراك
  جمال فلاحتي، حميدرضا نيك بين، جمشيد معتمد
 7. بررسي ميزان شيوع و مقايسه خطر ايجاد فلبيت در بيماران بر حسب زمان جايگزاري وسايل داخل وريدي در طي 24، 48، 72 و 96 ساعت
  احمد قدمي
 8. مقايسه عملكرد متخصصين كودكان با دستورالعمل هاي WHO در مورد گاستروآنتريت حاد
  پرويز قدم لي