مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 35، شماره 51

 1. مطالعه باكتري هاي هوازي جدا شده از عفونت هاي گوش خارجي و تعيين حساسيت آنها
  محمدتقي اخي، عطاءاله احمديان، محمد نژاد كاظم، رشيد رمضان زاده
 2. بررسي علايم باليني ناراضي كننده مصرف كنندگان نورپلنت
  سيمين تقوي
 3. بررسي نمايه توده بدن در زنان سنين باروري شهرستان مرند و ارتباط آن با شاخص هاي هماتولوژيك وضعيت آهن
  زمزم پاكنهاد، نسرين اميدوار، سلطانعلي محبوب، شمسي عافيت ميلاني، عليرضا استاد رحيمي، مهرانگيز ابراهيمي ممقاني
 4. بررسي تومورهاي سلار و پاراسلار بستري شده در بخش جراحي مغز مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز
  سعيد پناهي، بهلول اصغري، غفار شكوهي، مسلم شاكري
 5. مقاومت به متي سيلين در سويه هاي استافيلوكوك جدا شده از نمونه هاي كلينيكي در شهر اهواز
  محمود جمشيديان
 6. بررسي يافته هاي MRI در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در مراجعين به مركز MRI بيمارستان امام خميني تبريز
  محمدحسين دقيقي، مسعود نعمتي
 7. سرولوپلاسمين به عنوان معيار ظرفيت آنتي اكسيدان در نوزادان نارس و رسيده
  محمدابراهيم رهباني نوبر، محمد رهباني نوبر
 8. باكتريوري به دنبال استفاده از كاتتر در بخش جراحي اعصاب مركز آموزشي درماني آيت الله طالقاني كرمانشاه
  مسعود شريفي
 9. بررسي آبسه ماستوئيد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني در ده سال اخير
  عابدين عابديني، ميررحيم سياح ملي، قدرت محمدي
 10. تظاهرات و اثرات سيگار روي پوست و تغييرات بافت الاستيك در سيگاري ها
  فريده گلفروشان، شهلا بابائي نژاد، شهلا تلقيني، احد رازي، نسرين عبادي
 11. بررسي ناهنجاري هاي دستگاه ادراري بالايي در افراد بدون علامت باليني
  فاطمه قطره ساماني
 12. بررسي عصب گيري سمپاتيك در وريدها و شريان هاي مختلف خرگوش
  مصطفي محمدي نقده، جعفر سليماني راد
 13. بررسي شيوع، علل و عود ناهنجاري مادرزادي پاچنبري (Clubfoot) به دنبال عمل جراحي توركو (Turco)
  حبيب مصباح
 14. روند شاخص هاي جمعيتي و تنظيم خانواده در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان آذربايجان شرقي از سال 1367 تا 1376
  عليرضا نيك نياز
 15. گزارش يك مورد اقدام به خودكشي با روش استثنائي در يك نوجوان
  علي مشكيني، محمدعلي مشكيني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *