مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 34، شماره 45

 1. بررسي الكترودياگنوستيك در 100 بيمار مبتلا به گرفتاري ريشه هاي لومبوساكرال در مركز پزشكي امام خميني تبريز
  محمد انعامي علمداري، فيروز صالح پور، محمد اصغري، محمدصادق صديق مستوفي
 2. بررسي اعتبار تخمين شدت هيپربيلي روبينمي از طريق مشاهده پوست نوزادان مبتلا به ايكتر در بيمارستان كودكان تبريز از سال 1375 تا 1376
  نعمت بيلان
 3. جنبه هاي مختلف مديريت بهداشتي در طرح احداث 500 خانه بهداشت در استان آذربايجان شرقي (الگوهاي مديريتي، انگيزش، رهبري و تصميم گيري)
  مسعود پزشكيان، محمد نوري، عباس افراسيابي راد
 4. تحريك جنين با صدا وسيله اي براي كاهش زمان ارزيابي نشانه هاي حياتي جنين
  مسعود پورعيسي، محمدحسين دقيقي، حسين كوشاور، مريم جاويدمهر
 5. شيوع سينوزيت در بيماران داراي سوند معده
  سيدجواد سيدتوتونچي، سيدجعفر سيدتوتونچي
 6. تب و نوتروپني در بيماران مبتلا به اختلالات هماتوانكولوژيك
  عباسعلي حسين پور فيضي
 7. بررسي اثر ضد دردي زنجبيل با تست فرمالين در موش سوري
  محمودرضا حيدري، فريبا شريفي فر، مرواريد مهرباني
 8. بررسي سندرم گيلن باره در بيمارستان امام خميني تبريز از سال 1361 تا 1375
  رضا خندقي، مازيار هاشميلر
 9. بررسي نتايج و عوارض كاربرد روش هاي درماني بسته براي شكستگي هاي عرضي قسمت مياني استخوان تيبيا
  محمدعلي ديلمقاني، حميد طايفي نصرآبادي
 10. اثر درجه حرارت رشد روي تركيبات سلولي استنوتروفوموناس مالتوفيليا
  احمد رحمتي
 11. پايش و ارزيابي برنامه كشوري پيشگيري از اختلالات ناشي از كمبود يد در كودكان 10-6 ساله شهر تهران
  ناهيد سالاركيا، حميد ذاكري، مسعود كيمياگر، فريدون عزيزي
 12. مقايسه سطح سواد، باروري و اشتغال زنان 45-15 ساله شهر تبريز در سال هاي 1356، 1372 و 1375
  ايوب سهرابي، سيدولي رضويه
 13. بررسي عوارض راه هاي هوائي در ضربه هاي شديد مغزي
  رحيم سياح ملي، بهلول اصغري
 14. نحوه درمان و مقايسه نتايج روش هاي مختلف درمان آمپيم ناشي از جراحي و غير جراحي طي مدت 7 سال در بيمارستان امام خميني تبريز
  ابوالفضل شيرين زاده، سهراب نگارگر
 15. مطالعه اپيدميولوژي بيماران بستري با ضربه چشمي در بيمارستان نيكوكاري و علوي تبريز از سال 1371 تا 1373
  محمدرضا صدقي پور
 16. مطالعه عيوب انكساري در افراد مذكر 18 تا 20 ساله در بيمارستان نيكوكاري تبريز در طول يكسال از اول فروردين ماه لغايت اسفند 1376
  رخشنده عليپناهي
 17. بررسي اثرات جهش زائي متابوليت هاي گاز خردل موجود در نمونه هاي ادرار خرگوش با استفاده از روش آزمون مقادير جزئي يا Micro-titer fluctuation test
  سيدمجتبي محدث اردبيلي
 18. بررسي درماتوفيتوزيس در كودكان دبستان هاي دخترانه شهر تبريز در سال هاي 75-1374
  پرويز محمدي، شهلا بابائي، هايده ربيعي
 19. بررسي سطح سرمي ليپيدها و ليپوپروتئين ها در بيماران پيوند كليه
  مجيد مرتضوي خسروشاهي، محمد توحيدي، محمد رهباني نوبر
 20. بررسي فتق هاي مادرزادي ديافراگم از نوع بوكدالك با تظاهر ديررس در سه مركز مختلف (شهر تهران و تبريز) بين سال هاي 1359 تا 1374
  احد ميديا
 21. بررسي فراواني سرويسيت ميكوپلاسمائي در مراجعه كنندگان به بيمارستان زنان و مامائي و كلينيك هاي تخصصي تبريز و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي ايزوله شده از سال 72-1371
  يوسف نجفي كيا
 22. ارزش واكوئوليزاسيون سيتوپلاسمي و گرانولاسيون توكسيك نوتروفيل ها در تشخيص سريع عفونت خون در اطفال
  سولماز نيكوش، مريم دادگر، علي جلالي، عطااله احمديان
 23. گزارش يك مورد ميوكارديت بروسلايي
  رضوانيه صالحي، مجتبي ورشوچي
 24. شكستگي هاي بزرگ شونده جمجمه
  بهلول اصغري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *