مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 11

 1. گزارش و بررسي يك مورد لنفوم بوركيت فك تحتاني در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز
  محمد پارسي، غلامحسين شيرواني
 2. عفونت هاي انگلي در كودكان شهرستان اهواز
  سيدمهدي منجم زاده
 3. روش كانال زدن در يكي از بطن هاي جانبي مغز موش صحرائي
  اردشير ارضي
 4. بررسي كم خوني آپلاستيك
  محمد پدرام، خدامراد زنديان
 5. راشي تيسم مقاوم از نوع هيپوفسفاتمي فاميليال
  ميرزا محمود ميردهقان، خدامراد زنديان، سيدمهدي منجم زاده
 6. بررسي گره هاي سرد غده تيروئيد از نظر شيوع سرطان با استفاده از روش نمونه برداري سوزني و مطالعه هورموني بيماران منطقه خوزستان
  عبدالكريم حياوي
 7. اثر داروئي گياه پونه روي حركات ريتميك روده باريك خرگوش
  احمد فرج زاده شيخ، صالح زاهدي اصل
 8. بررسي و مقايسه فراكسيون هاي مختلف پروتئين هاي سرم در سرطان هاي مختلف
  محسن آني، علي برومند، زهرا زيرك

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *