مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 55، شماره 5

 1. بررسي ليپوپروتئين هاي شير و سرم شير مادر
  شهناز خاقاني، بيژن فرزامي، حسن محمدي ها، لادن حسيني گوهري
 2. اثر داروهاي Idazoxan و 5HTP بر روي اضطراب در مقايسه با Chlordiazepoxide
  حجت الله علايي، رضا حاجي اميري
 3. بررسي اثر سرب بر سلول آندوتليال جدار سينوزوئيد طحال جنين رت Rat از ديدگاه ميكروسكوپ الكتروني (TEM)
  زهرا حيدري، باقر مينايي زنگي، سيد محمدحسين نوري، محمد اكبري
 4. باكتري هاي پاتوژن جدا شده از نمونه بيماران مشكوك به عفونت ريوي
  محمدحسين سالاري
 5. شيوع نفروپاتي ديابتيك در مازندران
  بهزاد حيدري، ضياءالدين نوروزي
 6. بررسي ارتباط فاكتورهاي فيزيكي (نسبت مچ) و فاكتورهاي الكتروفيزيولوژيك عصب مديان در زنان مبتلا به سندرم كانال كارپ
  غلامرضا عليائي، محمد اكبري، حسن باقري، رويا ابوالفضل، سعيد طالبيان مقدم، فريبا فتحي
 7. مقايسه اندازه گيري گراديان دريچه ريوي به طريقه داپلر و كاتتريزاسيون در مبتلايان به تنگي دريچه شريان ريوي
  حسن رنجبرنژاد اصفهاني
 8. درد و فرايند هاي تعديل كننده آن
  مجيد غفارپور
 9. Osteoid Osteoma و گزارش هفت مورد آن در دست در ظرف مدت سه سال از بخش ارتوپدي بيمارستان امام خميني
  محمود فرزان
 10. بررسي گذشته نگر بيماران فئوكروموسيتوما در سال هاي 74-1338 در دانشگاه علوم پزشكي تهران
  باقر لاريجاني، محمدحسن باستان حق، محمد پژوهي، ناهيد سرحدي
 11. بررسي طول مدت مرحله فعال دردهاي زايماني و عوامل موثر بر آن در بيمارستان دكتر شريعتي تهران
  لاله اسلاميان
 12. رفلاكس مثابه حالبي كليه هاي اصلي در گيرنده پيوند كليه: آيا عفونت ادرار و يا رد پيوند افزايش مي يابد؟
  داراب مهربان
 13. گزارش يك مورد بيماري Dysplasia Epiphysealis Hemimelica
  محمود معتمدي، اميرمحمد نوالي
 14. ايسكمي قلبي در بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين: بررسي شيوع و عوامل خطر
  علي اكبر توسلي، مسعود اميني، فرساد افشين نيا، محمدحسن باستان حق
 15. بررسي عوارض نوزادان مادران پره اكلامپتيك مطالعه يكساله در بيمارستان ولي عصر تهران
  فيروزه نيلي
 16. بررسي آينده نگر 317 بيمار مبتلا به پاركينسون و گزارش آنوسمي در آنها
  اكبر سلطان زاده
 17. گزارش يك مورد هيپرآلدوسترونيسم به علت Aldosteronoma
  سيدمحمد ربيعي هاشمي، علي گرانسر
 18. بررسي و مقايسه تاثير روش هاي مستقيم و غير مستقيم آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور در مركز سقز در زمينه ايدز
  داود شجاعي زاده