مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي توانبخشي « دوره 1، شماره 1

 1. اصول و قواعد توانبخشي در بيماري هاي اعصاب و نورولوژيكي در سالمندي
  طاهر زندي
 2. حافظه و تاثير آن بر عملكرد سالمندان
  شكوه نوابي نژاد
 3. بررسي اپيدميولوژيك افسردگي در دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي بندرعباس، 74-1373
  مهشيد فروغان، حبيب امامي، بهرام عبدي فركوش، بابك پرتو آذر
 4. اختلالات همراه با سوء مصرف مواد در نوجوانان سرند براي اختلالات بيش فعالي و نقص توجه، سلوك، افسردگي
  عليرضا جزايري، مهرشاد ارشدي
 5. بررسي رابطه ويژگي هاي خانواده با سلامت رواني دانش آموزان دختر سال سوم تجربي تهران
  داوود شجاعي زاده، مهشيد نوري، اميرهوشنگ مهريار
 6. منابع استرس شغلي گروهي از كاركنان سازمان بهزيستي و رابطه اين استرسورها با ميزان رضايت شغلي آنان
  پروانه محمدخاني
 7. گزارش دو مورد سندرم X شكننده همراه با اختلال بيش فعالي كمبود توجه و تمركز
  كتايون خوشابي، فيروزه ساجدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *