مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 4، شماره 2

 1. توليد رده هاي جديد سلول هاي بنيادي جنيني از موش نژاد Balb/c
  حسين بهاروند، كلاس ماتايي
 2. بررسي حركات جنين متعاقب تزريق وريدي قند به مادران حامله
  هايده سميعي، ويدا فلاح مهنه
 3. ايجاد پاسخ فوليكولي با تجويز دوز واحد مترودين در بيماران مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك (PCOS) مقاوم به كلوميفن سيترات
  مرضيه آقاحسيني، اشرف آل ياسين، افسانه خادمي، شادي صالح پور
 4. مقايسه اثرات HMG و متفورمين همراه با HMG با دوز پايين در افراد مبتلا به PCOS مقاوم به كلوميفن سيترات
  طاهره نظري، محمود حاجي احمدي، مهتاب زينال زاده، صديقه اسماعيل زاده، مريم قلي زاده، مهرانگيز بالغي
 5. مصرف اتينيل استراديول براي تعديل اثرات آنتي استروژنيك كلوميفن سيترات در بيماران كانديد IUI
  نيره خادم، پريسا انصافي
 6. اثر اختلالات كروماتين اسپرم بر تشكيل پرونوكلئوس با اندازه نامساوي در IVF و ICSI
  محمدحسين نصراصفهاني، شهناز رضوي، محمد مرداني، افسانه مافي، عباس مقدم، صفورا توفيق حسابي
 7. وضعيت سلامت روان دوران بارداري و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهركرد، سال 81-1380
  نسرين فروزنده، معصومه دل آرام، فاطمه دريس
 8. شيوع علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به واژينيسموس ارجاع شده به يك كلينيك خصوصي در تهران، سال 81-1380
  معصومه امين اسماعيلي، ماهيار آذر، چنگيز ايرانپور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *