مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 23، شماره 3

 1. اثرات يائسگي بر آزمايش تحمل گلوكز خوراكي
  مسعود اميني، مهرداد حسين پور
 2. حاملگي هاي خارج رحمي و حاملگي تخمداني در مراجعه كنندگان به مراكز پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال هاي 75-1370
  عصمت باروتي، هانيه ژام
 3. الگوي تغذيه انحصاري با شير مادر و اثر آن در پيش گيري از بيماري هاي اسهالي و عفونت هاي تنفسي در شهرستان بابل
  كريم ‌اله حاجيان
 4. تاثير تحريك الكتريكي در ترميم پارگي هاي كامل و ناقص زردپي به روش بيومكانيك
  فرشيد صراف زاده رضايي، احمد عريان، سيف ‌الله دهقاني
 5. تاثير تزريق درون صفاقي داروهاي مخدر (نيكوتين، مورفين و نالوكسان) بر روي يادگيري اجتنابي فعال در موش صحرايي
  شهربانو عريان، پروين رستمي، مرضيه كرامتي
 6. بررسي بتادوميكروگلوبولين در لوسمي لنفوبلاستيك حاد كودكان
  عليرضا فارسي نژاد، علي اكبر پور فتح ‌الله، پروانه وثوق
 7. تاثير دارو در ميزان تاخير قاعدگي در زنان زائر پايينتر از 50 سال استان كرمان طي ايام حج در سال 1376
  طاهره اشرف گنجويي، عباس بهرامپور
 8. عوامل موثر بر زايمان هاي با فاصله كمتر و بيشتر از دو سال در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر زاهدان طي سال هاي 77-1376
  زهرا مودي
 9. ميزان فلوئور در آب آشاميدني شهر بابل و تعيين شاخص DMFT در دانش آموزان مدارس راهنمايي طي سال 1375
  سيدمحمود مهدي نيا
 10. گزارش يك مورد سندرم ايكاردي
  محمد غفراني، محمد برزگر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *