مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 6، شماره 24

 1. بررسي مسير مراجعه بيماران رواني به بيمارستان امام حسين (ع) در سال 1378
  سپيده اميدواري، مهدي بينا، محمدتقي ياسمي
 2. تاثير اختلال هاي شخصيت بر نتيجه درمان دارويي بيماران وسواسي-جبري
  كاظم ملكوتي، فريدون مهرابي، جعفر بوالهري، محبوبه دادفر
 3. مقايسه نتايج تست TRH در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با ساير بيماران روانپزشكي
  ابراهيم عبدالهيان، طاهره زهروي، زهره موسوي
 4. بررسي چگونگي وضعيت هاي مختلف كره ماه و اقدام به خودكشي به طريقه مسموميت دارويي
  حميد طوفاني، سيدعباس موسوي
 5. بررسي نگرش هاي ناسالم، افسردگي و شدت بيماري كرونر قلب در بيمارستان بستري در CCU
  رخساره يزدان دوست، هادي رضوان طلب، اميرحسين پيروي
 6. گستره پژوهش هاي روانشناختي در حوزه دين
  محمد خداياري فرد، باقر غباري بناب، محسن شكوهي يكتا
 7. همه گير شناسي بيماري هاي رواني در ايران: بازنگري برخي بررسي هاي انجام شده
  مجتبي احسان منش
 8. ميزان افسردگي و نياز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراكز شيمي درماني شهر كرمان
  طاهره رمضاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *