مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 2، شماره 8

 1. نقش ايمان و اعتقاد مذهبي در درمان بيماري ها و معرفي سه مورد درمان با رواندرماني مذهبي
  سيدعلي احمدي ابهري
 2. بهداشت رواني و روانپزشكي در افغانستان
  جعفر بوالهري، داوود شاه محمدي
 3. بررسي همه گير شناسي اختلال هاي رواني در شهر كاشان
  حسن پالاهنگ، مهدي نصر، محمدنقي براهني، داوود شاه محمدي
 4. تحول حافظه در گذار از دوره پيش عملياتي به دوره عملياتي در كودكان چهار تا هشت ساله
  عبدالعظيم كريمي
 5. حمايت اجتماعي و ويژگي هاي شبكه اجتماعي بيماران مزمن رواني
  ربابه نوري قاسم آبادي، سيداكبر بيان زاده
 6. هنجاريابي مقدماتي مقياس رفتار انطباقي واينلند در جمعيت شهري و روستايي شهر كرمان
  عباس زامياد، محمدتقي ياسمي، سيداحمد واعظي
 7. بررسي تاثير آموزش گروهي خانواده هاي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا بر سازگاري بيماران در عملكرد روزمره
  مهناز خزائيلي، جعفر بوالهري
 8. رفتار درماني در روسيه
  حسن صبوري مقدم (مترجم)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *