مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 1، شماره 2-3

 1. نيمرخ علامت شناسي اسكيزوفرنيا در بيماران بستري در مراكز روانپزشكي ايران
  فريدون مهرابي
 2. بررسي اثرات سه دارو در درمان بيماري وسواس فكري-عملي
  محمدعلي شيرازي
 3. بررسي بي اختياري ادرار در كودكان مراجعه كننده به مركز روانپزشكي شهيد اسماعيلي تهران
  بهروز جليلي
 4. نگاهي به تاريخ روانپزشكي و تاريخچه روانپزشكي در ايران
  محمدرضا محرري
 5. مقدمه اي در روانپزشكي بين فرهنگي
  سيداحمد واعظي
 6. مشخصات عامل حيات در روانشناسي اسلامي و نقش آن در واكنش هاي حياتي و رواني انسان و ساير جانداران
  سيدابوالقاسم حسيني
 7. بررسي ميزان همبستگي نگرش نسبت به خود در دانش آموزان دبيرستاني با نگرش آنها نسبت به والدين، آموزگاران و تحصيل، اصفهان، 72-1371
  قربانعلي اسدالهي، سيدغفور موسوي
 8. بررسي نگرش اهالي چند روستاي شمال شهر تهران در زمينه بيماري رواني
  زهرا پزشكي، جعفر بوالهري
 9. بررسي ارتباط استرس هاي شغلي و اختلالات افسردگي و اضطراب در كاركنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  كاظم ملكوتي، نورمحمد بخشاني، طاهره زهروي
 10. بررسي ميزان اختلال كاهش توجه در دانش آموزان پسر دبستان هاي شهر تهران بر اساس مقياس كنرز
  منير صالح مجتهد
 11. همراه كردن شناخت درماني و دارو درماني: نگرشي نو در درمان نگهدارنده افسردگي
  فلورا شادلويي (مترجم)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *