مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 5، شماره 9

 1. مطالعه تغييرات در گليكوزيلاسيون هاپتوگلوبين در سرطان تخمدان و سرطان پستان با استفاده از روش هاي HPAE/PAD & LBA
  محمدتقي گودرزي
 2. بررسي قد و وزن دانش آموزان 17-11 ساله شهر همدان
  محمدرضا درخشان
 3. بررسي ميزان قند خون ناشتا و آزمايش تحمل گلوكز در بيماران مبتلا به ليكن پلان
  ايرج اسفنديارپور، زهرا كاميابي
 4. تعيين برخي از عوامل موثر در كم وزني نوزادان شهر همدان
  حسين محجوب، عباس رحيمي فروشاني، علي اكبر مشتاقي
 5. بررسي اثر سيكلوسپورين موضعي بر ليكن پلان دهاني
  محمود فرشچيان، بهمن سمواتيان
 6. ارزيابي سنجش نزديك بيني در دانش آموزان توسط مربيان بهداشت با استفاده از E-chart بعنوان يك تست غربالگري
  غلامحسين صدري، حسين محجوب
 7. نسبت هاي جنسي در گروه هاي مختلف سني در ايران
  حميد پورجعفري، ناهيد انواري
 8. بررسي مقايسه اي رشد رواني-اجتماعي كودكان سن دبستان مبتلا به تالاسمي مراجعه كننده به مراكز درماني با كودكان سالم در همان سنين در شهر تهران، سال 1373
  فاطمه چراغي، سوسن سميعي
 9. معرفي يك مورد بيمار مبتلا به هيپوگليسمي ناشي از انسولينوما
  حسين دلشاد، امير كشوري، محمود ستاري، محمود غلياف
 10. معرفي يك مورد كوليت ايسكميك، بيماري قابل اشتباه با كوليت اولسرو
  عليرضا منصف، سيدحميد هاشمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *