مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 18، شماره 4

 1. آموزش دندانپزشكي در ايران: گذشته، حال و آينده بيست سال آموزش دندانپزشكي در ايران 77-1357 كارنامه آموزش دندانپزشكي ايران در طول دو دهه
  سيدجليل صدر
 2. بررسي رابطه فلوئورايد آب آشاميدني با فلوئوروزيس دنداني در دانش آموزان پسر روستائي بندر لنگه در سال 1378
  بهرام آيرملو، قاسم انصاري، عبدالمجيد خادمي
 3. بررسي اپيدميولوژيك دندان هاي ضربه ديده در كودكان 12-4 سال مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي شهيد بهشتي و تهران در سال هاي 77-1375
  قاسم انصاري، مهشيد مبيني
 4. شيوع كراس بايت در مراجعه كنندگان به بخش هاي اطفال و ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران در فاصله سال هاي 76-1372
  يحيي برادران نخجواني، سروين سرمدي
 5. بررسي اپيدميولوژيك Nursing caries در كودكان 4-2 ساله شهر تهران، 1376
  مجيد برگ ريزان، مريم رحيمي، بهارك مقدم
 6. بررسي تاثير Palatal expansion بر مقدار افزايش پيرامون قوس دنداني فك بالا در مبتلايان به كراس بايت خلفي
  مينا بي ريا، مجتبي وحيد گلپايگاني، غلامرضا اسلامي اميرآبادي
 7. مقايسه ميزان شيوع پوسيدگي هاي حاد دنداني (Rampant caries) در سنين قبل از مدرسه در مناطق محروم شهر مشهد در سال 1377
  هايده پژند، منصور منصوري
 8. مطالعات طولي 8 ساله در زمينه كاهش شيوع پوسيدگي در كودكان 12 ساله تهراني، 77-1369
  سيدجلال پورهاشمي
 9. بررسي ميزان شيوع و عوامل مكيدن انگشت در كودكان 5 ساله مهد كودك هاي شهرستان يزد
  علي كوثري، علي اصغر سليماني صالح آبادي
 10. مروري بر پوسيدگي دندان و مطالعات جامعه نگر دندانپزشكي
  مهران مرتضوي
 11. مقايسه ميزان جذب سيستميك فلورايد از قرص سديم فلورايد ساخت داخل با نوع مشابه خارجي آن در كودكان
  عباس مكارم، محمد حسن زاده خياط، حسين عرفاني، فاطمه مظهري
 12. بررسي هيستولوژيك پالپ دندان هاي شيري متعاقب پالپوتومي با فورموكرزول و الكتروسرجري
  فاطمه ملا اسداله، مجتبي وحيد گلپايگاني، استپان الكسانيان
 13. تعيين ميزان Caries free دانش آموزان 6 ساله شهر كرمان در سال 1371
  منصور ميمندي، خسرو ثائبي، بهرام آيرملو، ميترا رنجبر، هلن چكاد