مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 9، شماره 34

 1. فراواني ادم ماكولاي مشخص كلينيكي (CSME) در بيماران ديابتي مركز ديابت زنجان در نيمه اول سال 1379
  جلال درخشنده، عفت السادات سيدمرتضايي، نورالدين موسوي نسب
 2. بررسي ميزان بكارگيري معيارهاي پيشگري از هپاتيت ويروسي C در چند مركز عمده همودياليز شهر تهران، 1378
  غضنفر رفيعي
 3. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و مهارت دانشجويان مركز تربيت معلم خواهران زنجان در زمينه سرطان پستان، 79-1378
  سوسن عزيز محمدي، محمد مسعود وكيلي، نورالدين موسوي نسب، كامبيز كياني، كتايون وزيري
 4. بررسي مشكلات جسمي ناشي از بيماري سل از ديدگاه مسلولين در شهرهاي زاهدان و زابل و ارتباط آن با بعضي از مشخصات دموگرافيك آنها، 1373
  فاطمه كياني
 5. بررسي ميزان آگاهي از روش هاي پيشگيري از بارداري در جمعيت در حال ازدواج شهر زنجان، 1378
  علينقي كاظمي، زهره ترابي، علي كوشا، مهين كوشا
 6. شيوع انگل هاي روده اي در روستاهاي شهرستان ساري، 1378
  سهيلا روحاني، هرمز كيانيان، عميد اطهري
 7. بررسي نيازهاي آموزشي زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي-درماني شماره يك شهرستان زنجان پيرامون برخي از روش هاي تنظيم خانواده
  صديقه قبادي ساكي، رضا نگارنده
 8. بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان آگاهي و نگرش معلمين مدارس ابتدايي در زمينه بهداشت مدارس شهر تهران، 1377
  اشرف پيراسته، صغري كرمي، علي رمضانخاني
 9. گزارش يك مورد كارديوميوپاتي رستريكتيو ثانويه به آميلوئيدوز قلبي به صورت تنها تظاهر ميلوم مولتيپل
  محمد خاني
 10. ايمنوبيولوژي وبا
  عبدالرضا اسماعيل زاده