مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 11، شماره 44

 1. تاثير مصرف دراز مدت ويتامين ث بر انقباضات حاصل از كلريد پتاسيم و فنيل افرين در آئورت جدا شده موش صحرايي
  صالح زاهدي اصل، ناصر پژوهي، محمد بدوي، راحله عصايي
 2. تفاوت جنسي در شاخص هاي آناتومي سطحي قشر جزيره در مغز افراد طبيعي «يك مطالعه استريولوژيك و ماكروسكوپيك»
  حسين حقير، پرويز مهرآئين
 3. فاكتور رشد اپي درمال در سرطان پستان و رابطه آن با درگيري گره هاي لنفاوي
  مژگان مختاري، احمد سبحان، هومان روزبهي
 4. رابطه زمان شروع رژيم مايعات با طول مدت بستري و زمان برگشت حركات روده اي در بيماران با سزارين انتخابي
  پروين تدين، فرناز محمديان
 5. مقايسه دو روش پالس اكسي متري و آزمايش گازهاي خون شرياني در تعيين درصد اشباع اكسيژن خون شرياني
  مهناز افشين جو، محمدرضا حمزه پور، غلامعلي تقي لو
 6. بررسي اثر مترونيدازول بر بافت بيضه و توليد اسپرم در موش صحرايي نر بالغ
  داود سهرابي، شهلا طاهري
 7. سرواپيدميولوژي پاروو ويروس B19 در زنان 15 تا 45 ساله شهر سراوان در سال 1380
  شهرام شهركي، عبدالوهاب مرادي، ابراهيم ابراهيمي طبس، اسماعيل صانعي مقدم
 8. علل ميكروبي كوله سيستيت حاد و آنتي بيوتيك هاي موثر بر آن در بيماران بستري در بيمارستان شفيعيه زنجان در طي سال هاي 80-1375
  كريم سعادتي