مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 3، شماره 1

 1. شوانوماي حفره دهان ( Schwannoma)
  فرشته بقايي (ترجمه و تلخيص)
 2. مراحل ساخت و نكات تكنيكي در رستوريشن هاي PFM
  ابوالحسن ابوالحسني
 3. دوباره كاشتن دندان ها
  حسين حيدر (ترجمه و تلخيص)
 4. موارد و علت شكايت بيماران داراي پروتز دست تمام و نحوه درمان آن
  فريده گرامي پناه
 5. بررسي مواد و روش هاي ترميم سايش هاي طوق دندان
  منصوره ميرزايي (ترجمه و تلخيص)
 6. عوامل مستعد كننده در ايجاد ضايعات فوركيشن (Furcation)
  امير ركن (ترجمه و تلخيص)
 7. اكلوژن تروماتيك
  عبدالرضا قدسي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *