مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 13، شماره 39

 1. بررسي قدرت باند برشي باندينگ هاي مختلف One bottle و Self etching primer و Multi step به مينا و عاج
  اسماعيل ياسيني، مهرداد برادران نقشينه
 2. بررسي ارتباط Rampant caries با وضعيت بزاق در كودكان چهار تا پنج ساله ساكن شهر تهران
  حسين افشار، بهمن سراج، نسيم شفيع زاده
 3. بررسي فلور باكتريايي كانال ريشه در دندان هاي داراي ضايعه پري آپيكال
  عباسعلي خادمي، سيداصغر هوايي، امين كارگشايي، فرخنده پورسينا
 4. بررسي مقايسه اي ميزان اعتبار تشخيصي آزمون هاي حياتي پالپ در اندودنتيكس
  محمد ضرابيان، بهارك محمدي
 5. بررسي مقايسه اي تاثير روش هاي مسواك زدن Modified bass و Rolling و مدت زمان هاي سه و پنج دقيقه بر كنترل پلاك ميكروبي
  اميررضا ركن، ناصر گودرزي
 6. بررسي مقايسه اي ابعاد آنتروپومتريك ناحيه كرانيوفاشيال مبتلايان به تالاسمي ماژور 21-17 سال و افراد طبيعي در استان اصفهان
  شيوا علوي، اشرف بسحاق
 7. بررسي مقايسه ميزان تريسموس و تورم در جراحي دندان عقل نهفته فك پايين به دنبال مصرف دهان شويه كلرهگزيدين، بتادين و سرم فيزيولوژي
  غلامرضا شيراني، محمدرضا رادفر
 8. بررسي اپيدميولوژي پروتزهاي موجود در گروه هاي سني منتخب جمعيت استان تهران در سال 1374
  اشرف السادات صانعي، زيبا ملكي، جميله بيگم طاهري، پرند پارسايي