مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 1، شماره 2

 1. بررسي ميكروب شناسي عفونت هاي گوش مياني
  طاهره راشد، روح الله ريحاني
 2. هامارتوماي نازوفارنكس
  مسعود نقيب زاده
 3. ارزيابي پيش از اعمال جراحي اختلالات خونريزي دهنده
  مهرانگيز راوريان
 4. انواع تومورهاي گلوموس
  محمدرضا اميرشيباني، جعفر حسن زاده
 5. درمان طبي گره هاي تيروئيد
  رضا رجبيان
 6. ولوفارنگوپلاستي
  سيروس خادم معارف
 7. آنوريسم وريد گالن
  محمد فرجي راد، حميد اعتماد رضائي
 8. گزارش اولين مورد MEN II (نئوپلاسم هاي متعدد آندوكرين) يا Sipple’s Syn همراه با تظاهرات مارفانوئيد در خراسان
  احمد فرزاد، محمدجواد مجاهدي، محمود بهشتي منفرد
 9. گزارش يك مورد نوروفيبروما در سينوس فكي
  جعفر حسن زاده
 10. هيپوپاراتيروئيديسم اوليه با كلسيفيكاسيون هاي وسيع جمجمه و اختلالات شنوائي
  رضا رجبيان، جعفر حسن زاده
 11. پيشگامان رشته خود را بشناسيم
  جعفر حسن زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *