مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 2، شماره 7

 1. آناليز كوهورت تولد در مبتلايان به سرفه مزمن در ايران براساس دو طرح ملي سلامت و بيماري در ايران در سال هاي 1370 و 1378
  كتايون جهانگيري، كاظم محمد، سيدرضا مجدزاده، احمدعلي نوربالا، قاسم زماني
 2. اختلالات اسكلتي-عضلاني در صنعت قاليبافي ايران
  عليرضا چوبينه، محمدعلي لحمي، مصطفي حسيني، رضا خاني جزني، هوشنگ شاهنواز
 3. بررسي اثرات هيستوپاتولوژيك فلوك هاي زئونوز كبد در نمونه هاي كشتارگاهي
  غلامرضا مولوي، جعفر مسعود، مصطفي رضائيان، محمدجواد قراگزلو، محمود محمودي، شهرام سليماني محمدي، مسعود خوبان
 4. بررسي عوامل خشونت عليه زنان در مراجعه كنندگان به پزشكي قانوني تهران، سال 1380
  رويا عزيزيان، باقر ساروخاني، محمود محمودي
 5. بررسي وضعيت تغذيه دانش آموزان مدارس ابتدائي شهر بندرعباس به روش تن سنجي
  تيمور آقاملائي، عليرضا سبحاني
 6. مقايسه دو روش IFA و ELISA در بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي در زنان باردار شهر قم
  احمد مرداني، حسين كشاورز
 7. بررسي آگاهي، نگرش و سبك زندگي بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر مشهد
  محمدرضا شيدفر، داود شجاعي زاده، مصطفي حسيني، نازيلا اساسي، فرشته مجلسي
 8. سير مقاومت داروئي مالاريا در ايران طي سال هاي 80-1362
  غلامحسين ادريسيان