مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 7، شماره 14

 1. استفاده از اتانول به عنوان منبع كربن براي باكتري هاي هتروتروف جهت حذف نيترات از آب هاي آشاميدني
  انوشيروان محسني
 2. مقايسه قدرت باروري اسپرم هاي نواحي مختلف اپيديديم موش در دو وضعيت شسته و ناشسته به روش لقاح آزمايشگاهي (IVF)
  امير اسماعيل نژاد مقدم، عباسعلي كريمپور ملكشاه، احمد حسيني، مجتبي رضازاده ولوجردي، الهام علي آبادي
 3. بررسي تاثير بيهوشي عمومي بر ميزان SPO2 در ريكاوري
  ابراهيم نصيري
 4. نتايج درمان شكستگي و دررفتگي هيپ در بيماران بيمارستان بوعلي ساري، 1375
  مسعود شايسته آذر
 5. مقايسه اثر زود و دير بستن (Clamping) بند ناف روي مرحله سوم زايمان
  مولود آقاجاني دلاور، رضاعلي محمدپور
 6. اثر سايپروهپتادين (CYP) بر ميزان مصرف غذا و وزن بدن در موش هاي صحرايي (رت)
  بهزاد پارسي، آ-اس-چكر بارتي
 7. بررسي ديدگاه هاي فارغ التحصيلان پرستاري و مامايي نسبت به آموزش هاي فراگرفته شده در دوران تحصيل
  زهره شاه حسيني
 8. مقايسه سير باليني مرحله اول زايمان با منحني فريدمن
  صغري خاني، رضاعلي محمدپور
 9. روش هاي شناسايي گونه هاي كانديدا
  سيدرضا عقيلي
 10. گزارش يك مورد انسولينوما
  حميدرضا ذاكري، ابوالقاسم فلاح

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *