مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 10، شماره 26

 1. آيا بيماران تالاسميك دريافت كننده دسفرال كمبود روي دارند؟
  مهرنوش كوثريان، ناصر ولائي، ارغوان مهدياني
 2. سنجش دوام ايمني واكسن سرخك، 6 سال پس از واكسن. آيا دوز يادآور لازم است؟
  محمدجعفر صفار، محمد انعامي
 3. بررسي سرولوژي توكسوپلاسموزيس در خانم هاي با سابقه سقط يا مرگ جنين مراجعه كننده به درمانگاه هاي زنان شهرستان ساري، سال 77-1376
  مهدي شريف، ابوالقاسم عجمي
 4. بررسي اثر تعديل كنندگي فاموتيدين بر آثار كلاستوژنيك پرتوهاي گاما در سلول هاي اريتروسيتي مغز استخوان موش با روش آزمون ميكرونوكلئي
  مريم شهيدي، حسين مزداراني، فرهاد سميعي
 5. بررسي وضعيت ارجاع بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1377
  صمد روحاني
 6. بررسي ميزان شيوع سل و HIV در زندانيان شهرستان ساري در سال هاي 77-1376
  محمدرضا حق شناس، سيدمهدي ميرمبيني، فرهنگ بابامحمودي
 7. آزمون بندر-گشتالت: هنجاريابي عملكرد آزمودني هاي بزرگسال با روش نمره ‌گذاري لكس (1984)
  عبدالحكيم تيرگري
 8. بررسي سرواپيدميولوژي HTLV-I/II در اهدا كنندگان خون مازندران سال 1378 (يك مطالعه پيشاهنگ)
  ابوالقاسم عجمي، رضا فريد حسيني، نازنين طبرستاني
 9. بررسي شيوع كم وزني نوزادان و برخي از عوامل خطر آن در شهر بابل در سال 1377
  كريم‌ اله حاجيان
 10. بررسي ارتباط بين عوامل استرس زاي مدرسه و شكايات جسماني در دانش آموزان شهرستان ساري در سال تحصيلي 79-1378
  عليرضا خليليان، رمضان حسن زاده، مهران ضرغامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *