مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 2، شماره 2

 1. بررسي ميزان مرگ و مير زودرس پرناتال در مركز آموزشي درماني معتضدي كرمانشاه در سال 1374
  خاور آملائي، منصور رضايي
 2. مقايسه دو روش تخمين باليني وزن جنين
  شيرين ايران فر
 3. بررسي كيفيت و كميت مراقبت هاي دوران بارداري مادران در شبكه بهداشتي شهرستان تبريز در سال 1375
  پروين پورعبدالهي، مهرانگيز ابراهيمي ممقاني، شمسي عافيت ميلاني
 4. بررسي اثربخشي و عوارض قرص هاي پيشگيري از بارداري در درمانگاه هاي شهرك مسكن كرمانشاه در سال 1376
  مهوش دزفولي منش، منصور رضايي
 5. بررسي اپيدميولوژيكي بيماري مالاريا در استان كرمانشاه طي ده ساله 74-1365
  منصور رضايي، محمدعلي خدايي، منصور خزاعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *