مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 10، شماره 39

 1. باكلوفن در درمان نگهدارنده وابستگي به مواد افيوني: كارآزمايي باليني دوسوكور تصادفي شده با كنترل دارونما
  رضا راد گودرزي، سيدمحمد اسعدي، سيدعلي احمدي ابهري
 2. دوز بالاي بوپرنورفين در سم زدايي مواد افيوني در يك روز: كارآزمايي باليني
  محسن حافظي، سيدمحمد اسعدي، عمران محمد رزاقي، آذرخش مكري
 3. سم زدايي سريع و سم زدايي با كلونيدين در بيماران وابسته به مواد افيوني
  محمدمهدي بديعي، مهرداد افتخار
 4. سم زدايي سريع در افراد وابسته به مواد افيوني به كمك آنتاگونيست هاي افيوني
  مهرداد افتخار، ارسيا تقوا
 5. درمان نگهدارنده با نالتركسون در بيماران وابسته به مواد افيوني و ارتباط آن با عوامل جمعيت شناختي و روان شناختي
  عليرضا غفاري نژاد، حسن ضياءالديني، آرش شهسواري پور
 6. مصرف مواد افيوني در بيماران بستري در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
  شبنم نوحه سرا، مهدي نصراصفهاني، عزيزه افخم ابراهيمي
 7. روان پريشي گرايي در مصرف كنندگان حشيش
  عزيزه افخم ابراهيمي، مهرداد افتخار، آرش وحدت
 8. برداشت افراد سوء مصرف كننده مواد از الگوهاي انضباطي والدين
  محمدعلي گودرزي، مينا زرنقاش، مريم زرنقاش
 9. اعتياد از نگاه نوجوانان: يك پژوهش كيفي
  سرور پرويزي، فضل الله احمدي، عليرضا نيكبخت نصرآبادي
 10. رابطه مهارت هاي ارتباطي و عملكرد تطابقي در معتادان مركز اجتماع درمان مدار تهران
  منصوره فوادالديني، آذرخش مكري، نرگس شفارودي