مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 3، شماره 1

 1. ارتقاي سطح سلامت و اصلاح باورهاي فرهنگي مادران در رابطه با تعليم و تربيت و انضباط كودكان به وسيله دو روش آموزش بهداشت در مراجعه كنندگان به پايگاه هاي تحقيقات جمعيتي شهرستان اروميه
  نوريه اميرزاده، حميده خليل زاده، جميله اميرزاده
 2. بررسي عملكرد زنان ساكن سراي سالمندان در ارتباط با پيشگيري از عفونت سيستم مجاري ادراري
  پريچهر اميني، معصومه همتي، منصوره وظيفه اصل، حميده خليل زاده، مهين نصرتي، مرغوب كياني، زهرا مشيري
 3. بررسي ارتباط استرس هاي شغلي و اختلال افسردگي و اضطراب در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي، درماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  رحيم خليل زاده، رويا ياوريان، حميدرضا خلخالي
 4. تعيين سن بلوغ و رابطه برخي از عوامل مورد نظر با اختلالات اين دوران در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان نيشابور
  سيدمجيد وفايي، مهري سادات حسيني، راضيه فروتن
 5. بهداشت دهان و دندان در اسلام
  غلامرضا اسم حسيني