مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي « دوره 15، شماره 49

 1. بررسي تاثير گروه رشد خصوصيات فردي بر عزت نفس دانشجويان پرستاري
  نازيلا عليايي، فاطمه افشار مقدم، بهروز بيرشك، حميد علوي مجد
 2. بررسي تاثير عصاره رازيانه بر علايم سيستميك همراه با ديسمنوره اوليه
  شهناز زهراني، مرجان اخوان امجدي، فرامرز مجاب، حميد علوي مجد
 3. بكارگيري ثبت زمان وقايع در پژوهش
  فاطمه چراغي، فريده يغمايي، مهناز خطيبان
 4. بررسي وضعيت وزن گيري مادر در دوران بارداري و ارتباط آن با وزن و اندازه نوزاد در هنگام تولد در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر تبريز
  فرنگيس خسروي، صديقه صادقي خامنه، عبدالرسول صفائيان
 5. بررسي تاثير ضد عفوني سوند و مئاي ادراري با پماد پويدون آيوداين بر ميزان بروز عفونت ادراري مردان
  زهرا مهدوي، كوروش باسامي، ملاحت نيكروان مفرد، حميد علوي مجد
 6. بررسي شيوع علائم يائسگي در دوران حوالي يائسگي در زنان ساكن شهرستان كرمانشاه
  ماهرخ دولتيان، اعظم باخته، فاطمه افشار مقدم، عليرضا ابدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *