مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي « دوره 15، شماره 48

 1. مقايسه الگوهاي شيردهي در دو گروه زايمان طبيعي و سزارين در مراجعين به بيمارستان هاي آموزشي منتخب شهر تهران در سال 83-1382
  سوسن پارساي، فاطمه ناهيدي، سودابه ميرزايي فر، حميد علوي مجد
 2. مدافعه: نقشي مهم براي يك پرستار
  فيروزه رضايي كارگر
 3. مروري بر مقالات چاپ شده پرستاري
  فريده يغمايي
 4. روش هاي سنجش عملكرد پرستاري
  سيدمحمد خادم الحسيني، محمدعلي خوشنويس، جميله مختاري نوري، مهروز علاف جوادي
 5. بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير پزشكي در مورد تنظيم خانواده در دانشگاه هاي دولتي منتخب شهر تهران
  ماهرخ دولتيان، سپيده حاجيان، معصومه سيم بر، حميد علوي مجد
 6. بررسي تغييرات رضايت جنسي زنان عقيم سازي شده در مراجعين به بيمارستان هاي منتخب شهر تهران در سال 1383
  گيتي ازگلي، ماهيار آذر، ناهيد صياديان، حميد علوي مجد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *