مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 2، شماره 1

 1. طول مدت تحصيل دانشجويان ايراني مقطع دكتراي تخصصي در بريتانيا و ايرلند در بين سال هاي 1374 و 1380
  علي اكبر حقدوست
 2. بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد فريب كاري پژوهشي در تدوين پايان نامه و فراواني نسبي آن
  نوذر نخعي، هادي نيكپور
 3. بررسي ميزان رضايت كارآموزان و كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ارزشيابي مهارت هاي باليني با استفاده از آزمون باليني با ساختار عيني (OSCE)
  زهرا جليلي، عصمت نوحي، بتول احمدپور
 4. ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ديد خود و دانشجويان
  اشرف ادهمي، حامد ريحاني، زهرا فتاحي، نوذر نخعي، طيبه فصيحي هرندي
 5. بررسي سواد كامپيوتري دانشجويان پزشكي ورودي سال هاي 79-1377 دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال تحصيلي 83-1382
  رقيه ارشاد سرابي، كامبيز بهاءالديني
 6. بررسي دانش، نگرش و عملكرد تغذيه اي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  حسين صافي زاده، مريم عظيمي
 7. مقايسه تاثير دو روش آموزش در زمينه ايدز بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان در سال 1382
  مريم السادات مطهري، شيرين حجازي، ژاسمن شاه نظري، محمود محمودي
 8. ارزيابي نحوه برگزاري كارگاه هاي مقدماتي روش تدريس در دانشگاه علوم پزشكي كرمان از ديد اعضاي هيات علمي شركت كننده در كارگاه ها
  عصمت نوحي، اشرف ادهمي، علي اكبر حق دوست

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *