مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 1، شماره 2

 1. بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد تقلب امتحاني و فراواني نسبي آن
  نوذر نخعي، سيدوحيد سيدحسيني
 2. بررسي ميزان اضطراب امتحان در دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)، بهار 1383
  زهرا معدلي، مهرخ غضنفري حسام آبادي
 3. مطالعه كيفي مقايسه سيستم بورس اعزام به خارج دانشجويان دكترا در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
  علي اكبر حقدوست
 4. مقايسه تاثير دو روش آموزش مشاوره و راهنمايي بر آگاهي، نگرش و عملكرد اساتيد راهنماي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  سيد محمدمهدي هزاوه اي، يدالله فتحي
 5. بررسي برخي عوامل مرتبط با نمرات و نتيجه امتحان جامع پيش كارورزي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
  مسعود رودباري، سعيد موحد
 6. بررسي ميزان دانش و مهارت تشخيصي دندانپزشكان شركت كننده در چهلمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران درباره سرطان دهان
  محمدرضا زارعي، نادر نوابي، حسين اخوي زادگان، مهدي نعيمي خراساني زاده، مهدي يزداني
 7. بررسي ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي-درماني كرمانشاه در مورد آموزش مداوم در سال 1381
  رستم جلالي
 8. بررسي مقدماتي روايي و پايايي فرم هاي ارزيابي نحوه تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان توسط دانشجويان در سال تحصيلي 82-1381
  اشرف ادهمي، نوذر نخعي، طيبه فصيحي هرندي، زهرا فتاحي