مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 1، شماره 1

 1. فعاليت هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  زهرا جليلي، عصمت نوحي، علي ملك زاده
 2. بررسي تطابق نياز و محتواي برنامه آموزش مداوم بيماري هاي روانپزشكي و اطفال از ديد مشمولين آموزش مداوم
  عصمت نوحي، حامد ريحاني، نوذر نخعي
 3. ارزيابي كارآيي كارگاه هاي بهترين تجويز برگزار شده جهت مشمولين آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  محمدرضا شكيبي، عصمت نوحي، علي اكبر حق دوست، شهرزاد مومنايي كرماني
 4. بررسي ميزان و منابع استرس در دانشجويان پرستاري
  فرخ اباذري، عباس عباس زاده، منصور عرب
 5. بررسي رضايتمندي دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان نسبت به رشته تحصيلي خود و برخي عوامل مرتبط با آن
  زهرا فتاحي، يدالله جوادي، نوذر نخعي
 6. بررسي تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد دختران سال سوم مدارس راهنمايي شهرستان شهربابك در زمينه بهداشت قاعدگي، 1381
  زهرا جليلي، سكينه محمدعليزاده، ثريا عطاءالهي
 7. مفهوم تدريس و پرسش هاي اساسي آن
  نعمت الله موسي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *