مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 13، شماره 52

 1. اثر فراسيون سفيد بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
  فرشاد روغني دهكردي، مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد
 2. مقاومت سوسري آلماني به پرمترين در بيمارستان آموزشي درماني شهيد بهشتي زنجان
  محمدباقر قوامي، جمشيد محمدي، حسين لدني
 3. رابطه سطح آلبومين و پروتئين سرم با انفاركتوس ميوكارد
  سپيده سخنور، ناصر ولايي، جواد جهرمي شيرازي، ليدا صفوي زاده
 4. ارتباط بين واكنش هاي استرومال لنفوسيتي و درگيري گره هاي لنفاوي آگزيلا در كارسينوم هاي داكتال مهاجم درجه يك پستان
  نوشين افشارمقدم، مژگان مختاري، محمد بابايي
 5. بررسي شاخص هاي تن سنجي (وزن، قد و شاخص توده بدني) دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي زنجان، سال 84-1383
  مجيد ولي زاده، فريبا صحبتلو، نورالدين موسوي نسب
 6. بررسي ميزان آلودگي به پاتوژن هاي روده اي و گونه هاي آئروموناس در كودكان مبتلا به گاستروآنتريت در مركز طبي كودكان تهران، 83-1382
  محمدمهدي سلطان دلال، زهره قلاوند، بهرام نيك منش
 7. بررسي فراواني آنتي بادي هاي IgG و IgM ضد سيتومگالوويروس در اهداء كنندگان خون استان زنجان، 1383
  محمدحسين اسدي، عبدالرضا اسماعيل زاده
 8. مقايسه سازوكارهاي موجود در بهره وري خدمات پشتيباني بيمارستان هاي اراك، 1383: طراحي يك الگو
  زهره عنبري، ابراهيم صدقياني، سيدجمال الدين طبيبي