مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 7، شماره 13

 1. بررسي بروز پنوموني بيمارستاني ناشي از آسپيراسيون در بيماران بستري در بخشهاي مراقبت ويژه در سال 1378
  زهره پارسا يكتا، افسر رضايي پور، سقراط فقيه زاده، مرجان رسولي
 2. بررسي تأثير روش انرژي درماني بر اضطراب وبروز ديس ريتمي هاي قلبي در بيماران تحت كاتتريسم قلبي
  ميترا ذوالفقاري، مريم حضرتي
 3. بررسي نحوه بكارگيري روشهاي ضدعفوني و استريليزاسيون در اطاقهاي عمل در بيمارستانهاي ملاير، در سال 1378
  فاطمه فطوره چي، معصومه ذاكري مقدم، ناصر بحراني، ويدا بشري
 4. بررسي تأثير پماد نيتروگليسيرين بر ديسمنوره اوليه در دانشجويان ساكن در خوابگاههاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1378
  مريم مدرس، شيرين قاضي زاده، عباس مهران، تهمينه دادخواه تهراني
 5. بررسي عوامل مؤثر بر زايمانهاي با فاصله كمتر و بيشتر از دو سال در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان سالهاي 77 – 76
  زهرا مودي
 6. بررسي تأثير عوارض انتقال بر مرگ و مير نوزادان ارجاع شده به يك مركز فوق تخصصي در اصفهان
  زهره پارسا يكتا، ليلي بريم نژاد
 7. ايمني دوران مادري و نقش ماما در آن
  سيده طاهره مير مولايي، ملك شاكري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *