مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله فيزيك پزشكي ايران « دوره 3، شماره 10

 1. دسته بندي تصاويرآندومتر به منظور كمك به تشخيص هيپرپلازي با استفاده از موجك لگاريتمي گابور
  بابك شريف، عليرضا احمديان، محمدعلي عقابيان، نرگس ايزدي مود، مهدي خوبدل
 2. مقايسه نتايج دو روش كاليبراسيون در براكي تراپي نورموكسيك پليمر ژل دوزيمتري با تصويربرداري تشديد مغناطيسي
  مهبـُد صداقت، محمد حسن زحمتكش، رامين جابري، شهرام اخلاقپور، محمود الله وردي
 3. بررسي اثر تحريك الكتريكي ميكرو آمپري بر پتانسيل جراحت و اندازه سطح زخم حاد در خوكچه هندي
  قدمعلي طالبي، گيتي تركمان، سيد محمد فيروزآبادي، محمود مفيد، شمس شريعت
 4. ارزيابي كمي روشهاي نوين و سنتي در كاهش نويز تصاوير پزشكي هسته اي
  شبنم علومي، حسين رجبي، سيد رسول زكوي، ابراهيم حاجي زاده، حميدرضا غياثي
 5. بررسي كارايي پارامترهاي فراصوتي در آشكارسازي روند ترميم استخوان
  منيژه مختاري ديزجي، علي اصغر يوسفي ديبا، باقرلاريجاني،مژده صالح نيا،گيتي تركمان، مريم راهله دادرس
 6. بررسي تغييرات روشنايي تصاوير فراصوت ناشي از تغيير دما در بافت كبد در طول گرما درماني با فركانس راديويي
  آتوسا منتصري، منيژه مختاري ديزجي، شهرام اخلاقپور، محمد رضا علينقي زاده
 7. تعيين دوز غده­اي پستان در ماموگرافي با تركيب هدف- فيلترRh-Rh با استفاده از پارامترهاي زوبل -وو در برنامه اي به زبان فرترن
  علي اصغر مولوي
 8. واترماركينگ سيگنال ECG بر روي تصاوير پزشكي با استفاده از الگوريتم EZW
  صالح نامبخش، عليرضا احمديان ، محمدقوامي ، رضا شمس ديلمقاني