مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي قم « دوره 1، شماره 4

 1. اثر عصاره آبي دانه Securigera Securidaca بر فعاليت آنزيم كاتالاز گلبول‌هاي قرمز در موش‌هاي صحرايي ديابتي تيپ1(عصاره Securigera Securidacaو فعاليت كاتالاز)
  اباذر روستازاده، محسن فيروزرأي، محمد شعباني
 2. تأثير اوپيوئيدها بر پاسخ عوامل كانابينوئيدي آميگدال مركزي بر اضطراب درآزمايش elevated plus-maze
  شادي سرهرودي، اردشير ارضي، محمدرضا زرين دست، جواد خدايار
 3. بررسي فراواني استفاده از تست‌هاي تشخيصي در بيماران با شكايت درد شكم حاد مراجعه‌كننده به بخش اورژانس بيمارستان حضرت رسول‌اكرم(ص) تهران، سال 1385
  ناهيد كيانمهر، ماني مفيدي، مرضيه فتحي، داوود فارسي
 4. گندزدايي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب شهر قم با استفاده از كمپلكس پراكسيد هيدروژن_يون نقره
  محمد خزايي، رامين نبي‌زاده، كاظم ندافي، فروغ واعظي، مسعود يونسيان، مريم روشني، بابك فرزين‌نيا
 5. ارزيابي اثرات متوپرولول در كاهش خونريزي حين عمل و كاهش فشارخون كنترل شده در جراحي‌‌هاي سر و گردن
  پوپك رحيم زاده، سيدحميدرضا فيض، سيدحسن اعتمادي
 6. ارزيابي فعاليت ماتريكس متالوپروتئيناز-2 در درماتيت نيكلي به‌روش زايموگرافي در مقايسه با افراد طبيعي
  رضا فلك، محمد رضا خرمي‌زاده، محمد پزشكي، پروين منصوري
 7. بررسي وضعيت استفاده از گوشي‌هاي حفاظتي در جامعه كارگري استان قم و عوامل مؤثر بر آن در سال 1384
  ياسر تبرايي، سامان احمدي زاد، حميدرضا حيدري، عليرضا كوهپايي
 8. معرفي يك مورد كمياب لنفوم تخمدان در خانم 39 ساله با پارگي روده باريك
  احمد كچويي، هدي احمري طهران، امير پاشا آزادي پو، حميدرضا امير ذهني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *