مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 1، شماره 4-5

  1. برنامه بهداشت
  2. تشخيص تومورهاي پستاني بوسيله گذراندن نور از آنها
    مصطفي حبيبي
  3. نكته اي چند در خصوص آزمايش هاي سرمي خون
    حسن ميردامادي
  4. تاريخچه تراخم
    شمس، محمود شروين

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *