مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان « دوره 3، شماره 3

 1. بررسي تأثير راديوتراپي سرطانهاي سر و گردن بر بروز عوارض دهاني
  مريم السادات هاشمي پور، شهلا كاكويي، مريم بهادر، محدثه عرب سلغار
 2. بررسي اثر كاربرد موم به عنوان فضاساز بر گير روكش‌هاي ثابت متكي بر ايمپلنت سمان شده با سمان‌هاي موقت مختلف
  علي حافظ‌ ‌قرآن، حسن سازگارا، فرهاد طباطبايي
 3. ارزيابي كلينيكي و راديوگرافيك بيماران درمان شده با ايمپلنت ITI و بررسي ميزان رضايت‌مندي آنها
  منصور ريسمانچيان، اكبر فاضل
 4. بررسي آگاهي و نگرش بيماران دندان‌پزشكي در مورد اثرات سيگار بر روي سلامت دهان
  مريم راد, شهلا كاكويي، مهدي فتاحي طبسي
 5. مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت دو ماده White proroot MTA و Root MTA در حفرات انتهاي ريشه دندان
  لعيا صفي، عليرضا عدل، طاهره ابراهيمي مقدم
 6. مقايسه اثر كپسول پياسكلدين و پلاسبو در درمان پريودنتيت مزمن بعد از فاز اول درمان بيماري پريودنتال
  محمد توكلي، الهام وزيري، مژده مهدي‌زاده، جابر يقيني
 7. بررسي اپيدميولوژيك ضايعات غدد بزاقي در بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از سال 1377 تا 1382
  بيژن موحديان، رضا نوري، مجيد رضايي
 8. تأثير سيگار برجنبه‌هاي مختلف درمان‌هاي ايمپلنت
  محمد كتابي، ميثم مهابادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *