مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » Acta Medica Iranica Journal « دوره XVI، شماره

 1. Diagnostic Value of Liver Scan in Operated Echinococcus Cyst
  S. Nezam-Mafi
 2. DEVOLUTION LENTE DE SARCOME OSTEOGENIQUE JUXTACORTICAL (A propos d’un cas avec une survie de 18 ans)
  F. BAGHERI, H. MAGHSSOUDi
 3. A CASE OF PURULENT PLEURAL EFFUSION DUE TO ACTINOMYCETES
  K. Amoli, Vahideh Tabibi
 4. PHAGE TYPING OF VIBRIO “EL TOR”
  P. ADIBFAR
 5. THE CARDIAC ELECTROGRRAM IN REVER¬SIBLE MYOCARDIAL ISCHEMIA
  F. Hakami, I.L Rubin
 6. Peripheral Blood and Bone Marrow Changes in Chronic Renal Failure (Investigation of 50 Cases)
  Seyed Nasroiah Sayar, Mohsen Naficy
 7. BLOOD GROUPS IN IRAN
  F. BRELIANJAHANSHAHI
 8. Complications in Neck Dissection 10 years ex-perience with 268 cases in the Cancer Institute
  M.K. OSKOUI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *