مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه اصول بهداشت رواني « دوره 10، شماره 38

 1. بررسي تاثير افزودن آموزش مهارت هاي اجتماعي بر گروه درماني شناختي رفتاري در درمان هراس اجتماعي دانشجويان
  سارا وكيليان، بهرام علي قنبري هاشم آبادي، سيد محمود طباطبايي
 2. ارزيابي طيف دو قطبي در بيماران افسرده مراجعه كننده به كلينيك سرپايي روان پزشكي
  علي آخوندپور منطقي، مهدي طالبي، لاله كوهستاني
 3. ساختار عاملي، پايايي و روايي مقياس نگرش سنج ديني
  امرا… ابراهيمي، حميدطاهر نشاط دوست، مهرداد كلانتري، حسين مولوي، قربانعلي اسداللهي
 4. بررسي ارتباط بين روش هاي مقابله اي و سلامت رواني در بيماران تحت درمان با همودياليز
  محمد نريماني، سودابه رفيق ايراني
 5. نستوهي، تنيدگي و راهكارهاي مقابله با تنيدگي در زوجين نابارور
  فاطمه غفاري، طيبه پورغزنين، سيدرضا مظلوم
 6. بررسي آفرينندگي در دانش آموزان دختر بر اساس ارزيابي اثربخشي روش هاي بارش مغزي و اكتشافي هدايت شده
  عباس معدن دار آراني، ليدا كاكيا
 7. مقايسه فراواني و شدت افسردگي در بيماران بستري در بيمارستان به علت حمله حاد عروق كرونر و بيماري كاتاراكت
  مدبر آراسته
 8. بررسي روايي و پايايي مقياس محرك هاي تصويري استاندارد در گروهي از دانشجويان شيراز، جنوب ايران
  زهرا زنجاني، محمد علي گودرزي
 9. گزارش يك مورد يادگارخواهي و پدوفيلي به همراه اختلال وسواسي جبري
  حسن ضياء الديني، علي خردمند، نوح افشار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *