مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 20، شماره 52

 1. مديريت كنترل درد : ديدگاه بيماران
  ناهيد رژه ، فضل الله احمدي، عيسي محمدي، انوشيروان كاظم نژاد، منيره انوشه
 2. تدوين استانداردهاى كنترل در مديريت خدمات پرستارى در ايران
  لادن زرشناس، شايسته صالحي، جليل اسلاميان، محمد رستگاري
 3. كاربرد دروس پرستارى در محيط بالينى : ديدگاه مدرسين و دانشجويان پرستارى دانشگاه علوم‌پزشكى مازندران
  عصمت نوحي، سيمين كهن، علي اكبر حقدوست، رقيه نظري
 4. تجارب سالمندان از حمايت اجتماعى در سراى سالمندان: يك مطالعه كيفي
  شهين سالاروند، حيدرعلي عابدي
 5. ارتباط تناوب دعا كردن و سلامت معنوى بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمى درماني
  محبوبه رضايي، نعيمه سيد فاطمي، اعظم گيوري، فاطمه حسيني
 6. فراوانى اختلالات خواب در باردارى و ارتباط آن با طول ليبر و نوع زايمان
  سيما نظر پور
 7. نگرش مادران در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 1 تا6 سال – سال 1385
  مهين نادري فر، حميد پيروي، فرشته قلجايي
 8. بررسى باكتريولو ژيك كشت خون در كودكان و نوزادان مبتلا به باكتريمى و سپتى سمى در بيمارستان فيروز آبادى تهران
  آذر نيك آور ، عليرضا ناطقيان، رويا ستاره شناس، علي سجادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *