مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران « دوره 18، شماره 4

 1. بررسي اثرات دي بنزو -18- كراون-6 بر كلني زايي سلولهاي مغز قرمز استخوانموش نژاد Balb/C در شرايط in vitro
  مسعود مشهدي اكبر بوجار، كاظم پريور، عباس شكروي، مارال مولايي
 2. بررسي اثرات حفاظتي تنگستات سديم برپانكراس موش‌هاي صحرايي نر ديابتي و تغييرات هيستوپاتولوژيكي متعاقب آن
  پريچهر يغمائي، كاظم پريور، فريد نيك سرشت
 3. مطالعه آپوپتوز در بافت اپي ديديم پس از كريپتوركيديسم تجربي يك طرفه در موش صحرايي بالغ
  مير هادي خياط نوري، سيد اسماعيل صفوي
 4. بررسي نقش تمرينات تعادلي با تكيه برتقويت گيرنده‌هاي پروپريوسپتيو برعملكرد تعادل ديناميكي و روند بيماري اسكوليوسيز ايديوپاتيك خفيف
  سميه نامدار طجري، نادر فرهپور، محمد صادق صبا، پاول آلارد
 5. بررسي فراواني بيماري سلياك در افراد مبتلا به ديابت نوع يك با استفاده از آزمون آنتي بادي ترانس گلوتاميناز بافتي
  منوچهر خوشباطن، نسرين شريفي، اكبر علي عسگر زاده، امير بهرامي
 6. بررسي تاثير استفاده از درمان حمايتي بر ميزان درد و نتايج ليبر زنان باردار نولي پار مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه شاهرود در سال 1384-1382
  مريم كشاورز، محمد شريعتي، فرشته جهدي
 7. بررسي حداقل سن بارداري جهت تولد نوزاد پيش از موعد با حداكثر ميزان بقا و تطابق آن با آيات قرآن مجيد
  ابراهيم خادم ازغدي
 8. بررسي كارايي و عوارض بستن ديستال وريد در فيستول هاي شرياني وريدي ناحيه انفيه دان تشريحي (snuff box) در مقايسه با عدم بستن آن در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي
  ابوالفضل افشارفرد، محمد مظفر، عليرضا صابري، نيكي تدين
 9. پيشگيري از انتقال عفونت در واحدهاي سرپايي زنان و مامايي شهر تبريز (تجربه مداخله آموزشي)
  حسين جباري بيرامي، فريبا بخشيان
 10. بررسي آگاهي پرستاران در رابطه با احتياط هاي استاندارد و ايزولاسيون
  مهين جمشيد، علي جمشيدي، مهرانگيز زنگنه، پريوش داوديان، عليرضا رياحي
 11. بررسي عوامل موثر در همسرآزاري در زنان ارجاع شده به مركز پزشكي قانوني كرج در سال 1384
  سعيد شعباني، نسرين منصورنيا، محمد علي منصورنيا، نغمه السادات بحراني
 12. تعيين ارزش تشخيصي سونوگرافي در افتراق ضايعات فضاگير كبدي در مقايسه با پاتولوژي
  منصور مقيمي، علي اكبر سالاري، حميد رضا سلطاني، منيژه اسلامي، محمد دهستاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *