مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » نشريه جراحي ايران « دوره 12، شماره 32

 1. آرتـروز زانـو
  كيكاووس حيدريان
 2. براي فلج‌هاي دائمي و خيلي قديمي (چند ساله) شبكه بازوئي چه مي‌توان كرد؟
  جمال گوشه
 3. مقايسه بين روش‌هاي مختلف درماني در بيماران با Flail Chest در ICU مراكز آموزشي درماني رشت از مهـر 78 لغايت خرداد 83
  منوچهر آقاجانزاده، حسين خوشرنگ، علي محمدزاده
 4. بستن عروق بزرگ مدياستن در حين اعمال جراحي مدياستن فوقاني، عوارض و نتايج
  عـزيزالله عباسي دزفولي، محمد كشـوفي، مجتبي جواهـرزاده، ابوالقاسم دانشور كاخكي، مهرداد عرب، محمدبهگام شادمهر، ساويز پژهان
 5. نتايج درمان تروماي حاد تراشه در 27 بيمار در مراكز آموزشي درماني اصفهان طي سال‌هاي 1361-1368
  محمدعلي رجبي
 6. بررسي نتايج عمل در ضايعات وسيع سطح Volar مچ دست “Spaghetti Wrist” در 124 بيمار به مدت 5 سال در بيمارستان پانزدهم خرداد تهران
  پرويز مافي، سيد اسماعيل حسن پور، هادي بيك پور
 7. بررسي ده سالة توزيع فـراواني يافته‌هاي لاپاراسكـوپيك در 300 بيمار مبتلا به نازايي مراجعه كننده به مـراكز بهداشتي درماني امين و بهشتي اصفهان
  زهرا شهشهان، مـژده قاسمي
 8. بررسي ميزان استقبال جراحان جوان از كنگره‌هاي ساليانه جامعة جراحان ايران در تهران
  سيد عباس ميـرمالك، سامان محمدي
 9. بررسي عوامل خطـرساز در زنان مبتلا به كانسر پستان در مراجعين مراكز آموزشي شهـر يزد در طول 15 سال
  حيدر علي داوري، محمد زارع
 10. بررسي كارآئي بيوپسي غدة نگهبان در تشخيص درگيـري غدد لنفاوي زير بغل در كانسر مهاجم پستان در زنان
  حسين ابدالي، زهرا كياني
 11. بررسي ارتباط سن و جنس در 106 مورد آپاندكتـومي منفي ـ بخش جراحي بيمارستان سينا ـ تبـريز
  عليرضا بربند، پگاه ويسي سلطانكوهي، مسعود نوروزيان اول، محمد آقائي شهسواري
 12. نقـدي بر كاربرد كارآزمائي‌هاي باليني (RCT ) در رشته‌هاي جراحي
  عباس اميرجمشيدي، كاظم عباسيون