مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 13، شماره 46

 1. بررسي كيفي كربوكسي هموگلوبين خون و وجود دوده در راه هاي هوايي و كاربرد آنها در افتراق سوختگي قبل از مرگ از سوختگي بعد از مرگ در اجساد قرباني آتش سوزي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1385-1384
  فخرالدين تقدسي نژاد، فرامرز ابراهيمي، مريم اخگري، پيمان استركي
 2. بررسي حوادث ناشي از كار منجر به فوت در كارگران شاغل در شركتهاي پيمانكاري خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري تهران در سال هاي 1383 و
  جلال خسروي، سيد سعيد هاشمي نظري، سعيد دهقاني فرد، كريم جباري
 3. بررسي پرونده هاي شكايت از قصور پزشكي در رشته تخصصي ارتوپدي در اداره كل پزشكي قانوني استان تهران طي سالهاي 1382-1377
  سيدشهاب الدين صدر، محمد حسن قدياني، علي اصغر باقرزاده
 4. بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي در استان اصفهان در سالهاي 1382-1381
  حسين فانيان، مسعود قادي پاشا، آرش قدوسي، محمد حسن عابدي، زيبا فرج زادگان، عاطفه كاظمي رباطي
 5. ميزان آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان نسبت به مستند سازي مراقبت هاي ارايه شده به بيمار از ديدگاه پزشكي قانوني
  مهدي كاهويي، فرحناز صدوقي، حسام الدين عسكري مجدآبادي
 6. بررسي علل شكايت از متخصصين بيهوشي در سازمان نظام پزشكي تهران از سال 1372 تا
  علي محفوظي، رضا زماني
 7. بررسي باورها و آگاهي زوجين متقاضي اهداي جنين از شرايط طبي و حقوقي اهداي جنين در ايران
  رعنا هاشمي، آرش عكاظي
 8. عدم نياز به اخذ برائت در عمليات جراحي و طبي
  اميرحمزه سالارزائي، صديقه گلستان رو
 9. تعيين ميزان نقص عضو در بيماري هاي قلبي عروقي
  ميرسعيد عطارچي، صابر محمدي، ماشاء اله عقيلي نژاد، الهام اصغري رودسري
 10. گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شغلي و تعيين ديه و ارش آن از ديدگاه پزشك قانوني
  اردشير شيخ آزادي، مهرزاد كياني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *