مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سلامت و محيط – فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران « دوره 2، شماره 1

 1. بهينه سازي راكتور زيستي با بستر متحرك (MBBR) با استفاده از روش تاگوچي
  نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد، محمد مهدي مهرباني اردكاني، رامين نبي زاده نودهي، احمدرضا يزدان بخش
 2. تصفيه شيرابه زباله با استفاده از فرايند لجن فعال تخليه منقطع و كاربرد پودر كربن فعال
  سهند جرفي، نعمت اله جعفرزاده حقيقي فرد، روشنك رضايي كلانتري، يلدا هاشم پور
 3. مطالعه تاثير رنگ حاوي نانو ذرات نقره در كنترل قارچ هاي منتقله ازهوا
  حسين جباري، نبي الله منصوري، عليرضا عبدالهي، مريم چهره اي، كاظم ندافي
 4. آناليز كمي–كيفي ونحوه مديريت زباله هاي لابراتوارهاي دندانسازي و مطبهاي دندانپزشكي تجربي شهر همدان- سال 1386
  علي كوليوند، رامين نبي زاده، احمد جنيدي جعفري، مسعود يونسيان، قاسمعلي عمراني
 5. بررسي كارايي فرايند پليمريزاسيون آنزيمي در حذف فنل از فاضلاب مصنوعي
  محمد تقي قانعيان، قادر غني زاده
 6. حذف بيولوژيكي پروپيلن گليكول از فاضلاب و تجزيه آن در خاك به كمك باكتري هاي جدا شده از فرايند لجن فعال
  مهدي فرزادكيا، روشنك رضايي كلانتري، سهند جرفي، اميررضا طلايي، غلامرضا موسوي
 7. بررسي كارايي تصفيه خانه فاضلاب نيروگاه سيكل تركيبي خوي و بهينه سازي حذف فسفر در آن به روش بي هوازي-هوازي
  محمد آقانژاد، عليرضا مصداقي نيا، فروغ واعظي
 8. سينتيك واكنش تصفيه فاضلاب حاوي آنيلين در راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك
  محمد دلنواز، بيتا آيتي، حسين گنجي دوست

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *