مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 4، شماره 3

 1. بررسي آگاهي و عملكرد پرستاران شاغل در بخش هاي CCU در مورد احياي قلبي ريوي بالغين در مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  سهيلا آهنگرزاده رضايي، محمود ساقي زاده، عليرضا رحماني
 2. بررسي مشخصات دموگرافيك مسموميت در بيماران بستري بيمارستان هاي دانشگاهي اروميه 1384-1381
  زهرا زارع فضل الهي، معصومه خوش كلام
 3. بررسي شيوع چاقي، هيپر ليپيدمي، هيپر گليسمي در بيماران ديابتي نوع دو مركز ديابت شهر اروميه
  ژاله نانبخش، رقيه مهدي نژاد، حميده خليل زاده، منصوره وظيفه اصل
 4. بررسي تاثير آموزش در منزل بر وضعيت سلامت جسمي بيماران تحت درمان با همودياليز
  معصومه همتي مسلك پاك، مهين نصرتي، ژاله نانبخش، حميده خليل زاده، سهيلا آهنگرزاده رضايي، عليرضا رحماني
 5. بررسي ميزان استرس و نحوه سازگاري در دانشجويان خوابگاه هاي دختران دانشگاه اروميه
  رويا ياوريان، طيبه گلشن

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *