مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 5، شماره 4

 1. تعيين عوامل خطر و ارتباط خشونت فيزيكي با برخي پيامد هاي بارداري در مراجعين به بيمارستان هاي آموزشي شهرتبريز – 1386
  جليل باباپور، نيلوفر ستارزاده، رقيه خدايي
 2. مقايسه تأثير آموزش شير دهي برميزان آگاهي و عملكرد مادران سزاريني و زايمان طبيعي
  اكرم پيمان، فرناز شيشه گر
 3. بررسي سبك هاي يادگيري دانش جويان دانشكده پرستاري و مامايي شهرستان تربت حيدريه سال1386
  حسين رنجبر، حبيب ا…اسماعيلي
 4. بررسي ديدگاه زنان باردار در رابطه با علل موثر در انتخاب روش زايمان در بيمارستان شهداي كارگر شهر يزد
  نيره سلماني
 5. گزارش يك بيمار دچار شوك كارديوژنيك (عوارض مرتبط و مراحل درمان)
  هاشم كازراني، علي اشرف گوديني
 6. بررسي آسيب هاي شغلي چشم در مراجعين به اورژانس
  عادل مظاهري، محمد ميرزايي، حسين رستمي
 7. بررسي تاثير آموزش ويدئويي و حضوري بر ميزان آگاهي دانشجويان ترم يك پرستاري و مامايي در خصوص خودآزمايي پستان و ريسك فاكتورهاي سرطان پستان در سال 1386
  ليلي يكه فلاح، الهه زارعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *