مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 6، شماره 4

 1. رابطه هوش هيجاني بر رضايت شغلي كاركنان زن و مرد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
  زهرا حقيقت جو، محمدرضا شفيق پور، حميد انصاري، زينب حقيقت جو
 2. كيفيت زندگي، عوامل تنيدگي آور و روش هاي مقابل هاي در بيماران تحت درمان با همودياليز
  بهناز رحيميان، محبوبه نصيري، عباس شمسعلي نيا، نيره صادقي جوان، افشين سروش
 3. بررسي ميزان پاسخ ايمني واكسن هپاتيت ب در كاركنان در معرض خطر
  حسين رستمي، صديقه فرماني، آمنه ميرزايي، ريتا قربان زاده
 4. بررسي اثر بخشي و عوارض IUDدر مراكز بهداشتي درماني شهر رشت
  شهره سيام
 5. بررسي رابطه به كارگيري مهارت هاي ارتباطي، با ارتباط و همكاري ميان پرستاران و پزشكان
  شراره ضيغمي محمدي، سولماز حقيقي
 6. آنمي فقر آهن در زنان سنين باروري شهرستان هاي رامسر و تنكابن
  شهربانو كيهانيان، زهرا فتوكيان، زهرا جنت علي پور، ياسمن صراف زاده، محمد منصور ساروي، محمدرضا يوسفي
 7. بررسي مقايسه اي ميزان شيوع پاراسومنيا در دختران و پسران دانشجو
  سهيلا گلابي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *