مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانش و تندرستي « دوره 4، شماره 1

 1. اندازه گيري شاخص هاي تنفسي در جمعيت هاي نمونه مناطق مختلف ايران و تعيين معادله هاي مرجع به منظور برآورد اين شاخص ها در افراد ايراني
  محمدابراهيم رضواني، سهراب حاجي زاده، پروين بابايي، سقراط فقيه زاده، محمد خاكساري، محمدحسين بسكابادي، اكبر پژهان، محمد رستم پور، مهين ديانت، جواد ناصريان
 2. تزريق داخل پروستات توكسين بوتولينيوم-BTX-A) A): روش درماني جديد براي هايپرپلازي خوش خيم پروستات
  علي اصغر يارمحمدي، سميرا يعقوبي، محمود مولائي
 3. ارزيابي تأثير سابقه ي فاميلي سرطان بر ابتلا به سرطان كولوركتال: يك مطالعه ي مورد شاهدي
  آزاده صفائي، بيژن مقيمي دهكردي، سيدرضا فاطمي، الهام مسرت، فاطمه نعمتي ملك، محمدامين پورحسينقلي، محمدرضا زالي
 4. مقايسه دو رويكرد يادگيري الكترونيكي سريع و يادگيري الكترونيكي مرسوم در آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشكي تهران
  سيده شهره علوي، عيسي ابراهيم زاده، داود كريم زادگان مقدم، محمد عطاران، رامين مهرداد، بنفشه گلستان
 5. بررسي آگاهي و نگرش ارايه دهندگان خدمات تنظيم خانواده در زمينه روش هاي پيش گيري از بارداري
  محمد اميري، امير كسائيان
 6. بررسي تأثير وضعيت انتخابي مادر در فاز فعال زايمان بر پيامد بارداري در زنان نخست زا
  مهناز معتمدي، پوراندخت افشاري، سيدمحمود لطيفي
 7. بررسي انتخاب نوع روش زايمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه
  اصغر محمدپوراصل، پريوش اصغريان، فاطمه رستمي، آرزو عزيزي، حسين اكبري
 8. بررسي كمي و كيفي پتانسيل بازيافت پسماندهاي جامد شهر تهران
  محمدهادي دهقاني، عماد دهقاني فرد، كمال اعظم، عليرضا عسگري، محمدمهدي بانشي
 9. بررسي شيوع و نحوه ي مصرف كندر در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني مشهد
  محبوبه قابل، طلعت خديوزاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *