مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دنا، فصلنامه علمي دانشكده پرستاري و مامايي حضرت زينب (س) ياسوج « دوره 4، شماره 1-2

 1. تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي كاركنان زن بيمارستان
  مرجان مرداني حموله، مهين روزي طلب
 2. تأثيرآموزش بر ميزان آگاهي وبروز مواجه شغلي كاركنان پرستاري با اجسام تيز و آلودگي هاي پوستي مخاطي با مايعات بدن بيماران
  مسعود بحريني، مصطفي بيژني، مسعود محمدي باغملايي، حميد رضا محمدي، خيرالله نوريان، لهاك خرم، حميد رضا غفاريان شيرازي
 3. مقايسه تأثيردمكرده گياه بابونه و چاي سياه بركاهش بي قراري شيرخواران هنگام رويش دندان
  صديقه ابراهيمي، عزيزالله پورمحمودي، مهين روزي طلب، سهيل اشكاني
 4. سرانجام ليبر در زنان نولي پارمراجعه كننده درفازنهفته به بخش زايمان مركزآموزشي درماني دكتر شريعتي بندر عباس سال 1387 -1386
  فريده وزيري، فاطمه قيدر
 5. مقايسه رفتار بهداشتي دانشجويان علوم پزشكي و غيرپزشكي دانشگاههاي شهرتهران در زمينه استعمال دخانيات سال 1387
  شيوا پژمان خواه، زهرا مشتاق عشق، حميدعلوي مجد، بهار سيفي
 6. ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان نسبت به موانع موجود در انجام فعاليت هاي پژوهشي
  سميره عابديني، صديقه عابديني، حسام‌الدين كمال‌ زاده، ابراهيم مؤمني، شهرام زارع
 7. اپيدميولوژي حوادث دركودكان مراجعه كننده به مراكز اورژانس بيرجند سال1388
  طيبه خزاعي، فائزه عبدالهي، رضا مؤمني
 8. معطر درماني در عملكرد مامايي
  شهين سوادزاده، طاهره ضيايي