مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 2، شماره 1

 1. دهمين كنگره كشورى آموزش علوم پزشكى و دومين جشنواره شهيد مطهرى ”استاد توانمند”
  مرتضي خاقاني زاده
 2. شناخت دانشجويان پرستارى از عوامل تنش زاى محيط كار باليني
  حسين باباتبار درزي، مسعود سيرتي نير، مجيد جوادي نسب، سيد داوود تدريسي، محمدعلي خوشنويس، بتول نحرير
 3. ديدگاه مربيان آموزشى و دانشجويان پرستارى درباره آموزش هاي بالينى در عرصه
  يوسف محمودي فر
 4. نيازهاى آموزشى امدادگران نيروى زمينى
  حسين باباتبار درزي، غلامرضا فرزانگان، عباس عبادي، مجيد جوادي نسب، بتول نحرير، مهدي صادقي شرمه
 5. مهارت تفكر انتقادى دانشجويان فني- مهندسى و علوم انساني
  فرشته آنجفي، زهرا زراعت، زهره سلطان محمدي، كوثر قابچي پور، فهيمه كهن
 6. اثربخشي آموزش مهارت حل مساله بر خودپنداره تحصيلي دانشجويان
  زهرا زراعت، عليرضا غفوريان
 7. يادگيرى الكترونيكى سريع در حوزه آموزش پزشكي
  سيده شهره علوي
 8. آينده نگرى در نظام هاى آموزشى با رويكرد سازماني
  محمدصادق حميد‌زاده، كوروش فتحي ‌واجارگاه